Shri Mehdi Navaz Jung

Smt. Lila T. Munshaw

Smt. Virmati R. Patel

Smt. Tehmina M. Dalal

Smt. Tehmina J. Cama

Smt. Bacha S. Narielwalla

Smt. Shanta J. Gandhi

Shri J. P. Banker

Smt. Nandini P. Munshaw

Shri K. K. Patel

Shri D. C. Karaka

Shri Bihari Kanaiyalal

Shri K. M. Shah

Shri T. H. Patel

Shri B. K. Kanoria

Shri Madhusudan Parekh

Shri Sumant M. Shah

Shri G. B. Mohile

Shri M. R. Cama

Shri Kundan K. Munshaw

Smt. Padmaben Jaykrishna

Shri Arvind Narottam

Smt. Chandrika Sumant Shah

Shri Manorama K. Shah

Smt. Manekben Anubhai

Smt. Chandrakanta K. Shah

Smt. Madhumatiben J. Shah

Smt. Sarmisthaben Bakubhai

Smt. Parinben Dastur

Smt. Saroj Ambalal Parekh

Smt. Gunvantiben I. Parikh

Smt. Deepika K. Shah

Smt. Mana J. Shah

Shri Jitendra Mehta

Shri H. M. Talati

Shri R. M. Parikh